Motywacja do bezpiecznej pracy w gabinetach stomatologicznych
PDF

Słowa kluczowe

motywacja
bezpieczeństwo
stomatologia
zagrożenie
praca
badania

Jak cytować

Lewandowski, J., Markowska–Dyner, A., & Niciejewska, M. (2019). Motywacja do bezpiecznej pracy w gabinetach stomatologicznych. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 91-100. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.91-100

Abstrakt

Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane?
Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.

https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.91-100
PDF

Bibliografia

Bzdęga I. i inni, Oświetlenie stanowiska pracy lekarza stomatologa w aspekcie szacowania ryzyka zdrowotnego, Nowiny Lekarskie, 76/4, 2007, s. 327-330.

Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm. – Dział X.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 ze zm.

Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. z 2008 roku, nr 234, poz. 1570.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dz. U. z 2012 roku, poz. 739.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 roku, nr 169, poz. 1650 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 czerwca 1984 roku w sprawie bhp w poradniach i pracowniach stomatologicznych, Dz. U. z 1984 roku, nr 37, poz. 197.

Encyklopedia zarządzania, Motywowanie pracowników, https://mfiles.pl/pl/index. php/Motywowanie_pracowników z dnia 12.12.2018 r.

Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.

Gola M., Owecka M., Choroby występujące u techników dentystycznych, Nowiny Lekarskie, 82/2, 2013, ss. 176-180.

Gołofit-Szymczak M., Górny R., Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne, Bezpieczeństwo Pracy, Nr 1 (568), Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2019, ss. 15-18.

Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, Wyd. Fachowe CeDeWu, Lublin 2009.

Lewczuk E. i inni, Zawodowe zagrożenia zdrowotne w gabinetach stomatologicznych, Medycyna Pracy 53 (2) Łódź, 2002, ss. 161-165.

Ławniczek-Wałczyk A. i inni, Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych, [w:] Bezpieczeństwo Pracy, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2012, ss. 20-23.

Mazur M., Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, Nauki Społeczne 2(8), 2013, ss. 156-182.

Płocki J. inni, The effect of ergonomics in dentistry on the occurrence of pain in the cervical neck region of the spine, Studia Medyczne, 31/1, 2015, ss. 35-41.

Tenderowicz K. i inni, Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym? Poradnik dla gabinetów stomatologicznych, Wyd. PIP, Kraków 2015.

Ulewicz R., Klimecka-tatar D., Mazur M., Niciejewska M., Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, Wyd. SMJiP, Częstochowa 2015.

Wróblewski M., Powołanie czy biznes?, http://medicus.lublin.pl/2010/10/post-589/, data dostępu: 12.01.2019 r.

Pobrania pliku

Brak danych dotyczących pobrań pliku.